Mål & värderingar

Föreningen byggbrigaden vilar på fem grundläggande idéer och målsättningar:

1. Återerövra det glädjefyllda arbetet

Malin och GryVi tror att människan har en grundläggande längtan efter att få arbeta även efter att de direkt livsnödvändiga arbetsuppgifterna är utförda. Att ha arbetsuppgifter som är meningsfulla och utvecklande kan vara en av livets främsta källor till glädje. Men alltför ofta är arbetet idag berövat på denna potential genom kommandoordningar och tvång istället för ett arbete som bygger på demokrati och frivillighet. Vi vill återerövra det ursprungliga arbetet, ett arbete som präglas av glädje, energi, frihet, kreativitet, överraskning, förståelse, delaktighet, mening och gemensamt beslutsfattande. Det är den sortens arbete som måste få växa och ta större plats i samhället. Men det är också ett arbete som ligger utanför den kapitalistiska ekonomin, brigader är ett sätt att organisera ett demokratiskt och glädjefyllt arbete.

2. Bygg gemenskaper

Nordkrokenbrigaden, 2012Arbete är som mest givande när man jobbar tillsammans med andra och för något större. När vi bygger tillsammans skapar vi inte enbart fysiska artefakter av olika slag. Vi bygger även sociala gemenskaper. Själva uppgiften att bygga är en social verksamhet. När vi arbetar tillsammans formas nya sociala band och om gruppen organiserats efter demokratiska principer så kommer vi deltagare att internalisera jämlikhetens ideal som självklarheter. För varje jämlik gemenskap människor ingår i blir vi mer villiga att försvara och utveckla jämlikhetens värden och idéer i samhället i stort.

3. Bygg allmänningar & infrastrukturer för demokratin

Färdig odlingsplats på Kvilletorget

Färdig odlingsplats på Kvilletorget

Vi önskar att det vi bygger är till nytta för en större allmänhet. Genom att bidra till uppbyggandet av öppna resurser och offentliga allmänningar kan vi inspirera andra att medverka till att ytterligare utöka allmänningarnas räckvidd. Vi vill i synnerhet bidra till att bygga infrastrukturer som kan hjälpa andra organisationer, aktivister och konstnärer att utveckla sina förmågor och projejkt. Organisationen är också i sig en infrastruktur för att möjliggöra genomförande av saker som annars inte hade kunnat genomföras utan stora kapitalinvesteringar.

4. Utveckla kollektivt självförtroende

Första brigaden: Jönköping 2005Via utbildning-genom-arbete, självutbildning och föreläsningar, utvecklar vi kollektivt och som individer vårt självförtroende. När man lär sig hur saker sitter ihop blir man också bättre rustad att påverka hur saker sätts ihop, och att göra det själv. Vad som en gång tedde sig som en magisk svart låda blir istället transparant och begripligt. När detta inträffar går vi från att vara fångar i en prefab-värld till att vara världens skapare.

5. Bryt uppdelningen mellan teori och praktik

Emma med vattenpass

Emma med vattenpass

I det moderna samhället råder en destruktiv uppdelning mellan de grupper som utför det praktiska arbetet och de som lärt sig teorin och ansvarar för planeringen. Vi är övertygade om att alla måste kunna tänka praktiskt, och att inget är så praktiskt som en god teori. Med andra ord strävar vi efter att bryta den konstgjorda uppdelningen mellan disciplinerna och sysslorna och föra samman de splittrade delarna av människans förmågor.

Ingen är för ung för att bygga

Våra värderingar

All vår verksamhet vilar på tre grundläggande värderingar:

1. Feminism

Vi arbetar för jämställdhet mellan könen och för alla människors rätt att utvecklas till den de vill vara. Vi motverkar härskartekniker och könsmaktsordning.

2. Demokrati

Våra brigader syftar till att utveckla och utforska demokratiska byggmetoder. Brigaderna planeras och genomförs efter principer om demokrati, transparens och inklusion.

4. Antirasism

Vi vill bryta ner uppdelningar baserat på kultur och etnicitet och medverka till ett samhälle till gängligt, påverkbart och öppet för alla, oavsett bakgrund.

Stor hjälper liten

Kommentera